รายงานการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องกรุงเทพฯ คดีศึกษา ร.ศ. 211 : ทิศทางและเครือข่ายงานวิจัย / อนุชาติ พวงสำลี...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 - 197 หน้า ; 60 บาท

9745876488


สิ่งแวดล้อม, ผลกระทบ.

304.2 / ม19ร