หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษามาลายู / ราชบัณฑิตยสถาน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535. - 98 หน้า.

9748122417 : 20 บาท.


ภาษาเยอรมัน--การใช้ภาษา.
ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา.
ภาษาฝรั่งเศส--การใช้ภาษา.
ภาษามาลายู--การใช้ภาษา.
ภาษารัสเซีย--การใช้ภาษา.
ภาษาสเปน--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอาหรับ--การใช้ภาษา.
ภาษาอิตาลี--การใช้ภาษา.

ภาษาเยอรมัน. ภาษาญี่ปุ่น. ภาษาฝรั่งเศส. ภาษามาลายู. ภาษารัสเซีย. ภาษาสเปน. ภาษาอเมริกัน. ภาษาอาหรับ. ภาษาอิตาลี. หลักเกณฑ์การทับศัพท์.

413 / ธ22ห