เดลี, ปีเตอร์ เอช.

90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ / ปีเตอร์ เอช, เดลี,วัตกินส์, ไมเคิล, และ รีวิส, เคท, ผู้เขียน; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551. - 372 หน้า.

110320

9789744140555


ระเบียบปฏิบัติราชการ
ระบบราชการ

352 / ด57ก 2551