เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.

Tips Adobe InDesign (ทุกเวอร์ชัน) จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. - 309 หน้า : ภาพประกอบ - หนังสือชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 147 .

110110

9789740326601


คอมพิวเตอร์กราฟิก.
อโดบี อินดีไซน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.68 / ก617ท 2553