สันทัค ศิริอนันต์ไพบูลย์.

ระบบบำบัดน้ำเสีย การเลือกใช้ การออกแบบ การควบคุม และการแก้ปัญหา = Wastewater treatment system selection, design, operation and problem solving / Wastewater treatment system selection, design, operation and problem solving. สันทัค ศิริอนันต์ไพบูลย์. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2552. - 544 หน้า : ภาพประกอบ.

110720

9789749918531


น้ำเสีย--การบำบัด.
ระบบบำบัดน้ำเสีย.

628.43 / ส115ร 2552