นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. - กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535. - 28 หน้า. - เอกสารการวิจัยทางการศึกษา ; ลำดับที่ 157/2535 .

กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้


การศึกษา.
การศึกษาขั้นมัธยม.
การสอน.
นวัตกรรมทางการศึกษา--วิจัย.
นวัตกรรมทางการศึกษา.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน.
ภาษาไทย.

วิจัย.

373.13 / ก17น