ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

เทคนิคการใช้คำถามพัฒนาการคิด / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - นนทบุรี : สหมิตร พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิสซิ่ง, 2553. - 154 หน้า.

101127

9786167322025


ความคิดและการคิด.
ความคิดสร้างสวรรค์.

153.42 / ช116ท 2553