ภาณุ สมบูรณ์พสุธา.

Retouch by photoshop ตกแต่งภาพบุคคล : รวม 33 Workshop / ตกแต่งภาพบุคคล : รวม 33 Workshop. ภาณุ สมบูรณ์พสุธา. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. - 311 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม.

101102

9786160801572


โฟโต้ช็อป ซีเอส 4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).

006.68 / ภ24ต 2553