อภิรดี กันเดช.

แนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ ใน พ.ศ. 2560 / วิทยานิพนธ์ของ อภิรดี กันเดช. - 2551 - 303 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ค.ด. การศึกษานอกระบบโรงเรียน) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

100922


ห้องสมุดประชาชน--วิจัย.
ห้องสมุดประชาชน--วิจัย.--ไทย

027.4 / อ163น 2551