พัทยา เรือนแก้ว.

รายงานการศึกษาวิจัยสิทธิหญิงไทยกรณีเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ / พัทยา เรือนแก้ว. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2552. - 228 หน้า.

100908


แรงงานสตรี.
การเคลื่อนย้ายแรงงาน.
การค้าประเวณี.
สิทธิสตรี--ไทย.

364.1534 / พ114ร 2552