กฎหมายปฏิรูประบบราชการ (ฉบับกระเป๋า) / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2545. - 334 หน้า.

090325

9743893075


ระบบราชการ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.--ไทย

การปฏิรูประบบราชการ.

342.593 ค1411ก 2545