ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย.

นวัตกรรมนาโน จากทฤษฎีสู่ชีวิตจริง / ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. - 284 หน้า.

100608

9789740204602


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
นาโนเทคโนโลยี.

620.5 / ย444น 2552