พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).

คนไทยสู่ยุคไอที / พระพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2550. - 187 หน้า.

100502

9748239497


เทคโนโลยีสารสนเทศ.
พุทธศาสนากับสังคม.

294.3378 / พ1711ค 2550