โครงการหลวงพระราชกรณียกิจนวมินทร์มหาราชาเพื่อปวงประชาราษฎร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2553. - 191 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทสรุปของผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการหลวง -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักการทรงงาน -- บทที่ 3 กำเนิดโครงการหลวง -- บทที่ 4 ภารกิจของโครงการหลวง -- บทที่ 5 แนวพระราชดำริกับความสำเร็จของโครงการหลวง -- บทที่ 6 การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการหลวง -- บทที่ 7 บทสรุป : ธ สถิตในดวงใจทวยราษฎร์.

100524

9789747793796


ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- --พระราชกรณียกิจ.


โครงการหลวง.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

923.1593 / ช612ค 2553