จิราภรณ์ มาตังคะ.

Communicative English for Dramatic Arts / จิราภรณ์ มาตังคะ. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2551. - 213 หน้า. - โครงการผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี .

มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

บรรณานุกรม: หน้า [193]-197.

100225

9789741529377


ภาษาอังกฤษ--การพูด.
ศิลปะการแสดงสด.

428.24 / จ372ค 2551