วยากร พึ่งพาพงษ์.

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1-2-3 / วยากร พึ่งพาพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ปฐพีการวิจัย, 2547. - 118 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ :

100217

9749147618


ภาษาญี่ปุ่น--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาญี่ปุ่น.

495.6 / ว162ภ 2547