สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม.

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ = A man called intrepid / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536 - 603 หน้า

9748361543


การรบ.
สงคราม.

303.66 / ส37น