แคปแลนด์, โรเบิร์ต เอส.

Alignment : การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ / การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ. โรเบิร์ด เอส แคปแลน ; จักร ติงศภัทิย์ , [ผู้แปล]. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550. - 451 หน้า.

แปลจาก Alignment

091214

9789744140326


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.

658.4012 / ค757อ 2550