อาคารสิรินธร ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา., 2551. - 219 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิรินธร.

091201


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 -


สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ


ซากดึกดำบรรพ์

560 / อ212 2551