อรทัย ก๊กผล.

คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น / อรทัย ก๊กผล. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552 - 123 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการลำดับที่ 72. .

091021

9789744495006


การบริหารส่วนท้องถิ่น.
การปกครองท้องถิ่น--การมีส่วนร่วมของประชาชน.

352.14 / อ1711ค 2552