สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 / สำนักวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2551. - รายปี.

050405


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา--ประวัติ.

373.59362 / ร226ส 2551