108 ธุรกิจสร้างสรรค์ : Innovative business / หนึ่งร้อยแปดธุรกิจสร้างสรรค์ วิชัย จันทร์โรจน์วานิช...[และคนอื่น ๆ ]. - กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2552. - 224 หน้า : ภาพประกอบ

091001

9786119010017


ธุรกิจ.

การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ.

650 / ห531 2552