ว. วชิรเมธี.

ธรรมาธิปไตย / ว. วชิรเมธี ; สุรนันท์ เวชชาชีวะ, ผู้สัมภาษณ์. - กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊คส์, 2551. - 144 หน้า.

090928

9789743499753


ธรรมะ (พุทธศาสนา).
พระพุทธศาสนากับการเมือง.

294.34177 / ว712ธ 2551