3 (สาม) ทศวรรษสถาบันราชภัฏสกนคร : การวิจัยเพื่อการพัฒนา. - สกลนคร : ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2537. - 348 หน้า.


วิทยาลัยครูสกลนคร--วิจัย.


การบริหาร.
การศึกษา.

370.73 / ส14ส 2537