ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

80 นวัตกรรม : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2552. - 555 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป๋นสำคัญ -- บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - บทที่ 3 การจัดหการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- บทที่ 4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -- บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการจัดการเรียนู้ -- บทที่ 6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาและภูมิปัญญา -- บทที่ 7 นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้ยการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนเป๋นรายกลุ่ม -- บทที่ 8 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้งมโนทัศฯ์ -- บทที่ 9 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒฬฒนาด้านภาษา -- บทที่ 10 นวัตกรรมวิธีการเรียบนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ -- บทที่ 11 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาสมองและการคิด -- บทที่ 12 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์.


090713

9789746189453


กิจกรรมการเรียนการสอน.
นวัตกรรมทางการศึกษา.

371.33 / ช116ป 2552