รุ่งมณี เมฆโสภณ.

คนสองแผ่นดิน / รุ่งมณี เมฆโสภณ. - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552. - 207 หน้า : ภาพประกอบ

รางวัลชมเชย หนังสือสารคดี ปี 2552

090423

9789740578420


ไทย--การเมืองการปกครอง--กรุงรัตนโกลินทร์, 2325-
ลาว--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

305.895 / ร426ค 2552