ยุทธศาสตร์ศึกษา 2006 เล่มที่ 2 แนวคิดตะวันตกอนาคตกองทัพ : หนทางข้างหน้า / กฤตติภูมิ หอมหวล...[และคณะ]. - กรุงเทพฯ : ทองอุปกรณ์, 2549. - 179 หน้า.

090424

9749862651


การทหาร.
ภาวะผู้นำ.
ยุทธศาสตร์.
สงคราม.


สหรัฐอเมริกา--การป้องกันประเทศ.

355.4 / ย444 2549