ณรงค์ สุรธำรงค์.

English-thai Dictionary of Interior Design / ณรงค์ สุรธำรงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2551. - 704 หน้า :

081030

9789749918388


การตกแต่งภายใน--พจนานุกรม.
พจนานุกรม.
ภาษาไทย--พจนานุกรม--อังกฤษ.
ภาษาอังกฤษ--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

การตกแต่งภายใน.

423.95911 / ณ172อ 2551