วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 328 หน้า.

ศูนย์หนังสือจุฬา

050920

9749940148


ธุรกิจ--วิจัย.

650.072 / ว1127ว 2550