อธิคม สวัสดิญาณ.

พิชัยสงครามซุนวู : ฉบับ 189 ตัวอย่างกลยุทธทางธุรกิจ / อธิคม สวัสดิญาณ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2550. - 794 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ: การวางแผน --การทำสงคราม -- ยุทโธบายเชิงรุก -- ลักษณาการยุทธ -- ยุทธานุภาพ -- จริงลวง -- การสัประยุทธ์ -- นวผัน -- การเดินทัพ -- ภูมิลักษณ์ -- นวภูมิ -- การโจมตีด้วยไฟ -- การใช้จารชน

081030

9789747446388


การจัดการธุรกิจ.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
พิชัยสงคราม.

355.42 / อ143พ 2550