นิรมล สุธรรมกิจ.

สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ.2500-2545) / นิรมล สุธรรมกิจ. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 527 หน้า.

081027

9789749900277


สังคม--ภาวะเศรษฐกิจ.--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ, 2500 - 2545

330.9593 / น3711ส 2551