ศิริพร สโครบาเนค.

การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย / ศิริพร สโครบาเนค. - กรุงเทพฯ : มูลนืธิเพื่อนหญิง, 2548. - 120 หน้า.

974934748x


โสเภณี.
การค้ามนุษย์.

363.44 / ศ373ก 2548