รุธิร์ พนมยงค์.

คู่มือวินิจฉัยความสามารถด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ (ฉบับก้าวหน้า) / รุธิร์ พนมยงค์ ; สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550. - 85 หน้า : ภาพประกอบ.

090326


การบริหารงานโลจิสติกส์.
การบริหารงานผลิต.

658.5 / ร443ค 2550