สุรจิต จามรมาน.

เส้นทางภูมิปัญญาหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว / สุรจิต จามรมาน และสุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์, ผู้เขียน ; นางอัมพร สโมสร, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548. - 83 หน้า : ภาพประกอบ (สี)

080814


ภูมิปัญญาชาวบ้าน--ไทย.
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์--การท่องเที่ยว.


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.9304 / ส472ส 2548