นวพร เรืองสกุล.

1 ล้านคน หนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 237 หน้า.

080722

9789749897744


การบริหารธุรกิจ.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.

658.4012 / น767น 2550