ครองธรรม ครองไทย / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2550. - 110 หน้า : ภาพประกอบสี - เอกสาร ; ลำดับที่ 5/2551 .

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

080417

9789747103779


ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-

923.1593 / ค1411ค 2550