การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชนกรณีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : คณะกรรม, 2550. - 122 หน้า : ภาพประกอบ(สี).

ภาพรวมโครงการและชุมชน -- การละเมิดสิทธิชุมชน -- บทบาทของชุมชนในการ "สู้เพื่อสิทธิ" -- ผลพวงแห่งการลงแรง -- ความเคลื่อนไหวหลังการหยุดโครงการ -- ผลึกความคิด กรณีสู้เพื่อสิทธิของชาวคลองด่าน.

080303

9749149432


น้ำเสีย--การบำบัด.

628.43 / ส344ก 2550