มหาราชของการรถไฟ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธิมหามงคลเฉลิมพระพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / การรถไฟแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท ครีเอชั่น, 2543. - 92 หน้า : ภาพประกอบ.

071220

9748784142


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- --พระราชกรณียกิจ.


กษัตริย์และผู้ครองนคร--ไทย.
การรถไฟ--ไทย.

923.1593 / ร149ม 2543