สุชาวดี โหมกลาง.

รายงานการวิจัย การศึกษาภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นโคราช ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา = The study of lexical geography of Khorat Thai Dialect in Amphoe Nonsung, Nakhonratchasima Province / การศึกษาภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นโคราช ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา The study of lexical geography of Khorat Thai Dialect in Amphoe Nonsung, Nakhonratchasima Province. สุชาวดี โหมกลาง. - นครราชมาสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2550. - 159 หน้า.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544.

070809


ภาษาไทย--คำศัพท์--วิจัย.

495.911 / ส422ร 2550