รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโนบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ / กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส, 2550. - 299 บาท.

070528

9741107186


แรงงานต่างด้าว.
โรคเอดส์.
อนามัยเจริญพันธุ์.

331.62 / ร113 2550