โฆษา อารียา.

สนทนาภาษาญี่ปุ่น. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. - 147 หน้า.


ภาษาญี่ปุ่น.

495.6 / ฆ88ส