สุทิน พูลสวัสดิ์.

เตรียมสอบ Toeic with Audio CD / สุทิน พูนสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.จี, 2549. - 326 หน้า + ซีดี-รอม.

070327

9749477243


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.

428.24076 / ส443ต 2549