5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทย : จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บริษัท พรีสเกล, 2536 - 312 หน้า

9748004643


กระทรวงการต่างประเทศ.

การต่างประเทศ.

351.01 / ส215ห