โควี่, สตีเฟน อาร์.

อุปนิสัย 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ / สตีเฟน อาร์ โควี่ ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549. - 519 หน้า + ซีดี-รอม.

060628

9749264975


ความพอใจ.
ความสำเร็จ--แง่จิตวิทยา.
สัจจการแห่งตน.

158.1 / ค873อ 2549