พิลบิน, ทอม.

100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก / ทอม พิลบิน ; พิมใจ สวาย, แปล. - กรุงเทพฯ : สามลดา, 2548. - 420 หน้า.

060914

9747835703


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
สิ่งประดิษฐ์.

608 / พ375ร 2548