108 วิธีหนีเอดส์ [วิซีดี] / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549. - 1 แผ่น (30 นาที).

060907


โรคเอดส์.
โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม.