การปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับการเลี้ยงปลานิล / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 19 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744032634


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


ปลานิล--การเลี้ยง--มาตรฐาน.
สินค้าเกษตร--มาตรฐาน.

639.31 / ม247ก 2547