ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค.

วิถีแห่งโตโยต้า = The Toyota Way / เจฟฟรีย์ เค. ไลเคอร์ ; วิทยา สุหฤทดำรง , [ผู้แปล]. - กรุงเทพฯ : ส.เอเชีย เพรส, 2548. - 455 หน้า.

060728

9749309618


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
การจัดการธุรกิจ.
การจัดการอุตสาหกรรม.
การบริหารงานผลิต.

658.5 / ล951ว 2548