คาลิสเตอร์, วิลเลียมส์ ดี.

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน = Materials science and engineering / Materials science and engineering. วิลเลียมส์ ดี. คาลิสเตอร์ ; สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์, แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2548. - 732 หน้า.

060727

9749918037


วัสดุศาสตร์.
วิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน.

620.11 / ค273ว 2548