วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.

Autodesk Revit/ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์. - กรุงเทพฯ : เอนจิเนียร์ แอนด์ อคิเตค พลัส, 2548. - 475 หน้า : ภาพประกอบ + CD-ROM

060720

9749296468


โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
คอมพิวเตอร์กราฟิก.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.
ออโดเดสก์รีวิท (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.68 / ว3711อ 2548